Трудовий договір

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР №__

 

м. __________________

"___" ______________ 20_ р.

 

 

_________________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Роботодавець») в особі ____________________________________

_________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі __________________________________________, з однієї сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та _______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони прізвище, ім'я, по батькові)

(надалі іменується «Працівник»), що діє на підставі _____________________________

_________________________________________________________________________,

(вказати паспортні данні: серія, номер паспорту та ким і коли виданий)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Трудовий договір N ____ (надалі іменується "Договір") про таке:

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є строковим трудовим договором. На підставі цього договору виникають трудові стосунки між працівником і підприємством, які з боку останнього реалізуються Роботодавцем.

1.2. Терміном «Сторони» в цьому договорі позначаються Роботодавець і Працівник.

2. Обов’язки сторін

2.1. За цим трудовим договором Працівник  зобов’язується   виконувати   роботу

_________________________________________________________________________, визначену цим договором, а Роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченні законодавством, колективним договором та угодою сторін.

2.2. Працівник зобов’язується:

2.2.1. Виконувати таку роботу:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ та виконувати іншу роботу передбачену трудовим договором, завданнями роботодавця та посадовою інструкцією;

2.2.2. Своєю працею сприяти збільшенню прибутку Роботодавця.

2.2.3. Виконувати вимоги техніки безпеки праці, правила протипожежної та санітарно-протиепідеміологічної безпеки;

2.2.4. Нести повну матеріальну відповідальність за надані йому матеріально-технічні цінності на умовах, передбачених чинним законодавством України;

2.2.5. Не розголошувати конфіденційну інформацію, а також відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства та несе встановлену чинним законодавством України відповідальність за її розголошення.

3. Робочий час

3.1. Працівник зобов’язується виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку.

3.2. Особливості режиму робочого часу_______________________.

4. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника

4. За виконання обов’язків, передбачених цим договором, працівнику встановлюється оплата  у розмірі ____________________________________________.

Надбавки та інші заохочення встановлюються наказом директора підприємства.

5. Відповідальність сторін, розв’язання спорів

5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього договору.

5.2. Працівник не несе відповідальності за неналежне виконання договору, якщо це сталось внаслідок невиконання Роботодавцем своїх обов’язків за договором.

5.3. Працівник відшкодовує збитки, завдані ним підприємству, у розмірах і порядку, встановлених законодавством України про працю.

5.4. Суперечності між сторонами розв’язуються у порядку, встановленому законодавством України.

 

6. Зміни, припинення та розірвання договору

6.1. Зміни та доповнення до цього договору приймаються підписанням сторонами додаткових угод.

6.2. Дія договору припиняється:

6.2.1. Після закінчення терміну його дії;

6.2.2. За угодою сторін;

6.2.3. З інших підстав, передбачених Кодексом законів про працю, крім тих, що не застосовуються відповідно до цього договору.

6.3. Працівника може бути звільнено з посади, а цей договір розірвано з ініціативи Роботодавця до закінчення терміну його дії з підстав, передбачених Кодексом законів про працю.

6.4. Додаткові умови розірвання цього договору, не передбачені чинним законодавством України:

6.4.1. У випадку неякісного виконання доручених завдань;

6.4.2. У випадку скоєння дій, які дискредитують Роботодавця.

6.5. Працівник може за своєю ініціативою розірвати договір до закінчення терміну його дії з підстав, передбачених Кодексом законів про працю.

 

7. Термін дії та інші умови договору

7.1. Цей договір діє з «____»______________20__р. до «___» ___________20__р.

За місяць до закінчення терміну дії договору він може бути продовжений або укладений на новий термін.

7.2. Трудова книжка працівника зберігається і ведеться на підприємстві.

7.3. Сторони зобов’язуються дотримуватись конфіденційності щодо умов цього договору.

7.4. У частині не передбаченій цим договором, сторони керуються законодавчими актами, що поширюються на підприємство, Статутом підприємства та іншими документами обов’язковими для сторін.

8. Адреси і реквізити сторін

_______________________________                    ________________________________

_______________________________                    ________________________________

_______________________________                    ________________________________

______________       _____________                     ____________           ______________

(підпис)                                (прізвище, ініціали )                          (підпис)                               (прізвище, ініціали )

М.П.

Мы в соцсетях:

Декабрь 2019 Январь 2020
По Вт Ср Че Пя Су Во
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Полезные ссылки

Міністерства та інші органи виконавчої влади

Судові органи

#D9D19B